Jump to Navigation

Zarządzenie nr 9 z dnia 29.03.2017r

 

ZARZĄDZENIE NR 9

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. poz. 505 oraz z 2008r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:

 1. 2 maja , 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;
 2. 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SZEF KANCELARII

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

   Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

   Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

   Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Akcja Tańszej Sterylizacji i Kastracji Zwierząt w Powiecie Piaseczyńskim 20 luty - 5 marzec 2017r.

Jak co roku zachęcamy do udziału w akcji tańszej sterylizacji i kastracji zwierząt.

Patronem akcji jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.

 

Ceny zabiegów są o 25-30% niższe od standardowych cen sterylizacji i kastracji w danej lecznicy.

Poniżej zamieszczamy listę lecznic biorących w niej udział. Zabiegi  będą prowadzone na zapisy.

 

Lista lecznic biorących udział w akcji:

1) Gabinet weterynaryjny, ul.Działkowa 42a, Józefosław

      tel. 22 716 90 06, 601 35 44 67

2) Gabinet weterynaryjny, ul.Fabianiego 1B, Góra Kalwaria

       tel. 502 82 16 19

3) Lecznica weterynaryjna, ul.Długa 8, Konstancin-Jeziorna

        tel. 22 754 09 75

4) Przychodnia weterynaryjna, ul.Bielawska 15, Konstancin-Jeziorna

         tel. 22 756 28 59

5) Przychodnia weterynaryjna, ul.Graniczna 37, Nowa Iwiczna

        tel. 22 498 35 52

6) Przychodnia weterynaryjna „EMSO”, Armii Krajowej 5d, Góra Kalwaria

         tel. 698 955 040

 

Ceny zabiegów w każdej lecznicy są różne. Wynika to ze stosowania różnych stawek za zabiegi właściwych dla danego regionu.

Poniżej zestwienie zakresu cen:

sterylizacja kotki  160 - 200zł
kastracja kota    70 - 100zł
sterylizacja suki do 20kg 220 - 270zł
sterylizacja suki pow 20kg 280 - 380zł
kastracja psa do 20kg 160 - 200zł
kastracja psa pow 20kg 210 - 250zł

 

Ogłosznie o naborze z dnia 31.01.2017r

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Piaseczno

 

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

ul. Orężna 9

05-501 Piaseczno


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.00 do 15.00. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piasecznie
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji finansowej
 • Analiza wykorzystania środków finansowych
 • Dekretowanie dowodów finasowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań w układzie zadaniowym
 • Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowych
 • Opracowywanie projektów budżetu i planów finansowych jednostki
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Kontrola wykorzystania środków finansowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne na kierunku związanym z rachunkowością i finansami lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe: w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i oraz od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK, TREZOR, bankowości elektronicznej
 • umiejętność posługiwania się programami księgowymi oraz MS OFFICE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 lutego 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

  ul. Orężna 9

  05-501 Piaseczno 

INNE INFORMACJE:


Praca na umowę-zlecenie.

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA

WETERYNARII

z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego /Dz.U. Nr 27, poz.182/ zarządza się co następuje:

§ 1.

Postanawiam przeprowadzić egzaminy ze znajomości zagadnień dotyczących wytrawiania pasz leczniczych z produktu pośredniego, w roku 2015, w dniach: 19 marca, 11 czerwca, 24 września, 3 grudnia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

z up.

lek. wet. Paweł Dominik Meyer

ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Rzeźnie uprawnione do przyjmowania tusz pochodzących z uboju z konieczności.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, iż do przyjmowania tusz pochodzących

z uboju z konieczności, uprawnione są m.in. niżej wymienione rzeźnie:


- Skup, ubój, sprzedaż mięsa Danuta Zdzieszyńska, Wymysłów, ul. Piekarska 16, 96-320 Mszczonów, tel. 46 857 11 35

- Skup i ubój żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, Kuranów 15, 96-325 Radziejowice, tel. 46 857 15 80

- Skup - Sprzedaż - Ubój Żywca sc. Stanisław Frączkiewicz i Synowie, Starowiskitki Parcel 2, 96-315 Wiskitki, tel. 46 856 91 40.


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego

 

ROZPORZĄDZENIE  NR  2/2012

POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII

W  PIASECZNIE

z  dnia  5  września  2012  r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 02 czerwca 2012r w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego.

 

   Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342. tekst jednolity z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§  1. Uchyla się rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 02 czerwca 2012r w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego, określające obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego, zakazy i nakazy oraz sposób oznakowania obszaru zagrożonego wścieklizną.

§  2.Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Urzędów Miast i Gmin w Piasecznie, Konstacinie-Jeziornej i Górze Kalwarii.

§  3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.

 

                                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

                                                                                     Ireneusz Demner

 

Uboje na użytek własny.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 21 października 2010 r.) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) dozwolony jest ubój w gospodarstwach: cieląt do 6 m-ca życia, świń, owiec, kóz, nutrii i drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Mięso nie na sprzedaż

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny - nie może być sprzedawane.

Poza tym właściciel zwierzęcia musi przestrzegać następujących warunków uboju:

- zwierzęta muszą być zdrowe,

- gospodarstwo rolne musi być wolne od zwierzęcych chorób zakaźnych,

- w przypadku stosowania produktu leczniczego musi upłynąć okres karencji.

Informowanie o uboju

Należy poinformować na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju na co najmniej 24 godziny przed jego dokonaniem, podając miejsce przeprowadzenia uboju (nie dotyczy to tylko drobiu i zajęczaków). Informację tę przekazuje właściciel zwierząt - jeżeli ubój dokonany ma być w gospodarstwie, w którym zwierzęta są utrzymywane. W przypadku gdy dokonywany jest w innym gospodarstwie, informację przekazuje podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Sama informacja powinna zawierać :

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt,

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo,

- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,

- numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi,

- miejsce i termin uboju,

- imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

- inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, numer jego telefonu,

- może również zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego, ale nie jest obowiązkowe.

Inne wymogi

Przy wykonywaniu uboju szczególny nacisk położyć trzeba na konieczność badania świń i dzików w kierunku włośni.

Istnieje też prawna konieczność zagospodarowania tzw. materiału szczególnego ryzyka stanowiącego materiał kategorii I pochodzącego z uboju przeżuwaczy.

Uboczne produkty zwierzęce, uzyskane w wyniku uboju, poddaje się utylizacji na koszt właściciela (lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innego gospodarstwa). Zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii należy odjąć z ubitych zwierząt i przesłać do utylizacji :

- jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezkę i migdałki (cielęta do 6 m-cy),

- jelito biodrowe i śledzionę (owce, kozy poniżej 12 m-cy),

- jelito biodrowe, śledziona, czaszka łącznie z mózgiem, gałkami ocznymi i migdałkami,

- rdzeń kręgowy (owce, kozy powyżej 12 m-cy).

Należy również pamiętać, że ubój musi odbywać się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt.

Ma to na celu zminimalizowanie ich cierpienia. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez osobę przygotowaną do tego teoretycznie i praktycznie.

Przestrzeganie terminowego zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt podlega kontroli

w ramach „Systemu wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt”.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków związanych z ubojem czy innymi zdarzeniami w stadzie, może skutkować nałożeniem sankcji finansowych na rolnika, który z nich się nie wywiązał.

Wymienione wymagania weterynaryjne będą restrykcyjnie respektowane podczas kontroli gospodarstw oraz w momencie uzyskania informacji przysyłanych wzajemnie pomiędzy PIW a ARiMR.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że odpowiednie druki dostępne są na stronie internetowej www.piwpiaseczno.pl w zakładce dokumenty i niedostosowanie się do powyższych wymogów skutkować będzie karą grzywny w drodze mandatu.

 

 

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu Piaseczno

 

ROZPORZĄDZENIE  NR  1/2012  POWIATOWEGO

LEKARZA  WETERYNARII  W  PIASECZNIE*

z  dnia  02  czerwca  2012  r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu Piaseczno

   Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3 lit. b, pkt. 4, 5, 6, 10  oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342. tekst jednolity z późn.zm.) zarządza się, co następuje:


§  1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego ograniczony:

- od północy: granicą administracyjną powiatu piaseczyńskiego i warszawskiego;

- od północnego wschodu: Bielawa;

- od wschodu: Habdzin, Słomczyn;

- od południa: Łubna, Pilawa;

- od zachodu: Żabieniec do rzeki Czarna, Piaseczno  do ul. Sienkiewicza, Kościuszki, skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Gen. Okulickiego;

- od północnego zachodu: Józefosław wzdłuż ul. Ogrodowej do północnej granicy powiatu piaseczyńskiego.


§  2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się;

 1. organizowanie targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów, bydła, świń, owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych;
 2. polowań i odłowów zwierząt łownych;
 3. przemieszczania lub obrotu zwierząt: psów, kotów, bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt futerkowych, zwłok zwierzęcych, produktów, surowców i przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się wścieklizny.


§  3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:

 1. trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;
 3. zaopatrywanie zwierząt lub produktów, o których mowa w § 2 pkt. c w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
 4. poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i kotów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.


§  4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.


§  5. Burmistrzowie miast i gmin; Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Góra Kalwaria oznakują obszar zagrożony wścieklizną poprzez umieszczenie na wyznaczonych granicach tego obszaru tablic z napisem: „UWAGA! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ!” oraz powiadomią ludność o zakazach i nakazach, wynikających z rozporządzenia.


§  6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Miast i Gmin na obszarze zagrożonym.


§  7. Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza się wymienionych w § 5 burmistrzom miast i gmin.


§  8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

                                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

                                                                                     Ireneusz Demner


*zgodnie z  artr.42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342 tekst jednolity z późn. zm.)


Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIASECZNIE

UL.ORĘŻNA 9, 05-501 PIASECZNO

TEL 22-756-76-62, FAX 22-735-20-67

 

Na podstawie art. 16. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Tekst ujednolicony na 15.03.2011 (Dz.U. z 2010 nr 112, poz. 744) prowadzi nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wyznaczeń do:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

 • pobierania próbek do badań,

 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,

 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę (w przypadku emerytów umowa o pracę) od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczanie emerytalne, rentowe i chorobowe) od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2011 r. to kwota 1386 zł. w 2012 r. – 1500 zł).

Każda osoba występująca o wyznaczenie musi złożyć potwierdzenie opłacania w/w składek co najmniej za ostatni miesiąc (dowód wpłaty lub deklaracja RMUA), a następnie po podpisaniu umowy składać potwierdzenia na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie(tj. np. co 3 miesiące).

Ponadto osoby ubiegające się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piasecznie powinny spełniać następujące wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty:

 • prawo wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)

 • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA)

 • kserokopia dowodu osobistego

 • wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta

W przypadku wyznaczenia do czynności z badaniem mięsa dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:

 • 3-miesięczny staż pracy w zakładach mięsnych

 • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • aktualne badania okulistyczne

 • zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania

Strony

Subscribe to Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie RSS


Main menu 2

by Dr. Radut