Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku

Ogłoszenie w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie w oparciu o  art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych  nie będzie mógł zrealizować ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii otwiera nabór dla lekarzy weterynarii  i zwraca się s prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

1. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności  należeć będą:

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa

i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia – 1 wyznaczenie

- pobieranie próbek w zakresie bezpieczeństwa żywności – 1 wyznaczenie

2. Do zadań realizowanych, przez wyznaczonych lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji, w ramach nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt należeć będą:

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia – 2 wyznaczenia

- pobieranie próbek – 2 wyznaczenia

Wyznaczenie obejmuje okres od 3 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii  następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji,

o których mowa w odpowiednio w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/624

z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącym szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych

i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r.,  poz .1034).

Zgłoszenie wstępnej gotowości należy składać osobiście w sekretariacie PLW w Piasecznie, lub poprzez platformę ePUAP do dnia 20 czerwca 2023r. na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).

Wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie postępowania administracyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie zostało zakwalifikowane do wyznaczenia.

W przypadku wyznaczenia lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne

w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie tego lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Po wyznaczeniu do wykonywania czynności, wyznaczony lekarz weterynarii składa powiatowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności powodujące wątpliwości co do bezstronnego wykonywania czynności objętych wyznaczeniem oraz, że nie pozostaje w konflikcie interesów w związku z wykonywaniem tych czynności, a także o:

1) niewykonywaniu zajęć zarobkowych albo

2) wykonywaniu zajęć zarobkowych, podając:

a) informacje dotyczące czynności wykonywanych w ramach tych zajęć oraz okresu wykonywania tych zajęć,

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego te zajęcia wykonuje, oraz odpowiednio miejsce lub obszar ich wykonywania

Załacznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii