Praca

UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO
Etat 1/1
Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Piasecznie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
 
Inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Piaseczno
ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
ul. Orężna 9
05-501 Piaseczno

WARUNKI PRACY
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze)
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- kontakt ze zwierzętami
- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne
- narzędzie pracy - komputer, urządzenia biurowe

ZAKRES ZADAŃ
• Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.
• Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.
• Realizacja zadań z zakresu monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produktach pochodzenia zwierzęcego, badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
• Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
• Obsługa komputera
• znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej;
• komunikatywność
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Prawo jazdy kat. B
• Znajomość kodeksu postępowania cywilnego
• Znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

WYMAGANIA DODATKOWE
• Znajomość kodeksu postępowania cywilnego
• Znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 01.10.2021
• Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
ul. Orężna 9
05-501 Piaseczno
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Zatrudnienie od 01.11.2021

Inspektor weterynaryjny | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie | Piaseczno | Praca w służbie cywilnej (kprm.gov.pl)