Praca

UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 

Miejsce wykonywania pracy: Piaseczno

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

ul. Orężna 9

05-501 Piaseczno

 

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
 • długotrwała praca przy komputerze
 • praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem
 • obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu
 • brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.
 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.
 • Realizacja zadań z zakresu monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w produktach pochodzenia zwierzęcego, badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (rolnicze, biologiczne, technologiczne)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
 • Znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość przepisów z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEWYMAGANIA DODATKOWE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2019

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

ul. Orężna 9

05-501 Piaseczno